FlexOS - Quản lý các nhóm kết hợp và văn phòng kết hợp

FlexOS

Điều khoản sử dụng FlexOS

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX

Các Điều khoản Sử dụng này ("TOU") cùng với bất kỳ Biểu mẫu Đặt hàng nào và bất kỳ triển lãm, phụ lục hoặc lịch trình nào khác được đính kèm (gọi chung là "Thỏa thuận") quy định các điều khoản mà theo đó bạn (khách hàng của chúng tôi) có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách gửi bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng nào, nhấp vào sự chấp nhận của bạn đối với TOU hoặc Thỏa thuận, hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và bạn có toàn quyền ký kết và ràng buộc Khách hàng với Thỏa thuận.

FlexOS có thể sửa đổi Thỏa thuận theo thời gian như được mô tả trong tài liệu này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với Thỏa thuận đã sửa đổi.

Bạn không được sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ nếu bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của FlexOS trừ khi được FlexOS đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Hơn nữa, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ để đo điểm chuẩn hoặc bất kỳ mục đích cạnh tranh nào khác.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận thì bạn không thể sử dụng Dịch vụ.

 1. Định nghĩa

Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa khác trong Thỏa thuận sẽ có ý nghĩa được quy định trong Mục 1 này.

 1. "Đơn vị liên kết" có nghĩa là đối với một Bên, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Bên đó, trong đó "kiểm soát" có nghĩa là quyền sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên đối với các chứng khoán có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 2. "Đại lý" hoặc "Phần mềm" có nghĩa là phần mềm FlexOS, bao gồm nhưng không giới hạn ở ứng dụng chạy trong môi trường hoạt động của Khách hàng và thu thập thông tin hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc gọi và sự kiện.

 3. "Dữ liệu tổng hợp ẩn danh" sẽ có nghĩa là một tập dữ liệu có nguồn gốc từ sự kết hợp của Dữ liệu khách hàng, Dữ liệu cá nhân của khách hàng và với các dữ liệu khác để kết quả của nó được tổng hợp và ẩn danh theo cách mà nó không thể nhận dạng được theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm cả Khách hàng) và không thể đảo ngược theo bất kỳ cách nào để kích hoạt các kết nối đó.

 4. "Người dùng Ủy quyền" có nghĩa là một cá nhân có tên: (A) là nhân viên, đại diện, nhà tư vấn, nhà thầu hoặc đại lý của Khách hàng hoặc Đơn vị liên kết của Khách hàng; (B) được phép sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này; và (C) đã được Khách hàng cung cấp thông tin nhận dạng người dùng và mật khẩu. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi truy cập và sử dụng Dịch vụ của Người dùng Ủy quyền.

 5. "Dữ liệu mối quan hệ B2B" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin liên lạc liên quan đến quản trị, giao dịch hoặc tài khoản nào được cung cấp bởi hoặc thay mặt Khách hàng cho FlexOS liên quan đến việc tạo, mua, duy trì hoặc hỗ trợ tài khoản của Khách hàng với FlexOS.

 6. "Mã" có nghĩa là bất kỳ thẻ, SDK, API, JavaScript, pixel, liên kết phân bổ hoặc chuyển hướng, cookie hoặc công nghệ khác được FlexOS sử dụng hoặc cung cấp cho Khách hàng để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ của FlexOS.

 7. "Dữ liệu khách hàng" là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được cung cấp bởi (hoặc thay mặt cho) Khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp cho FlexOS liên quan đến Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu hoặc Bản phát hành beta, bao gồm dữ liệu được Phần mềm thu thập và sẽ không bao gồm Dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc Phân tích dịch vụ như được định nghĩa dưới đây.

 8. "Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng" có nghĩa là bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào (A) đủ điều kiện là "Dữ liệu Cá nhân" "Thông tin Cá nhân" "Thông tin Nhận dạng Cá nhân" hoặc bất kỳ thuật ngữ nào về cơ bản tương tự theo luật bảo mật hiện hành và (B) được FlexOS xử lý thay mặt cho Khách hàng liên quan đến Thỏa thuận. Để tránh nhầm lẫn, Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng sẽ không bao gồm Dữ liệu Mối quan hệ B2B hoặc Phân tích Dịch vụ như được định nghĩa dưới đây.

 9. "Công nghệ Thu thập" là các Mã như vậy hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tương tự được FlexOS sử dụng để thu thập Dữ liệu Khách hàng.

 10. "Mã" là bất kỳ thẻ, SDK, API, JavaScript, pixel, liên kết phân bổ hoặc chuyển hướng, cookie hoặc công nghệ khác được FlexOS sử dụng hoặc cung cấp cho Khách hàng để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ của FlexOS, bao gồm mọi cập nhật theo đó.

 11. "Tài liệu" có nghĩa là tài liệu kỹ thuật của người dùng cuối được cung cấp cùng với Dịch vụ, đôi khi có thể được sửa đổi.

 12. "Quyền cấp phép" có nghĩa là số lượng giấy phép mà theo đó FlexOS triển khai Dịch vụ, như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng, có thể được đo bằng số lượng máy chủ, đại lý, vùng chứa, máy chủ lưu trữ hoặc chỉ số và có thể bao gồm thanh toán dựa trên thời gian hoặc dựa trên mức sử dụng.

 13. "Phần mềm nguồn mở" có nghĩa là một chương trình trong đó mã nguồn được cung cấp công khai và miễn phí để sử dụng và sửa đổi theo các điều khoản cấp phép nhất định.

 14. "Biểu mẫu đặt hàng" là một tài liệu được thực hiện bởi và giữa FlexOS và Khách hàng hoặc được Khách hàng chấp nhận điện tử tham chiếu đến Thỏa thuận này, xác nhận mua hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác nêu chi tiết về Dịch vụ sẽ được cung cấp bởi FlexOS, các khoản phí liên quan và bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào khác của giao dịch.

 15. Thực thể FlexOS có nghĩa là thực thể mà bạn đang ký hợp đồng theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng nào tùy thuộc vào nơi bạn cư trú. 

 16. "Khoản thanh toán trước đủ điều kiện" có nghĩa là một khoản phí phải trả trước cho một khoảng thời gian đã thỏa thuận của các Bên và tùy thuộc vào chính sách của FlexOS theo thời gian, khoản thanh toán tạm ứng đó có thể được (A) chiết khấu theo tỷ lệ và / hoặc (B) được hoàn lại.

 17. "Tuyên bố công việc" hoặc "SOW" có nghĩa là một tuyên bố về công việc hoặc tài liệu được thực hiện khác có tham chiếu đến Thỏa thuận này, theo đó Khách hàng thuê FlexOS để thực hiện một số đào tạo, tư vấn, quản lý tài khoản kỹ thuật, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ tương tự có liên quan.

 18. "Dịch vụ" có nghĩa là giải pháp dịch vụ được lưu trữ của FlexOS như được chỉ định trên Biểu mẫu đặt hàng, được cung cấp tại nền tảng của FlexOS và các ứng dụng khác đang được FlexOS phát triển hoặc quản lý. Dịch vụ có thể bao gồm việc sử dụng một số Phần mềm nhất định, nếu có.

 19. "Dịch vụ cụ thể" có nghĩa là Dịch vụ được đặt hàng cụ thể, Dịch vụ hỗ trợ và bất kỳ dịch vụ đào tạo, dịch vụ quản lý tài khoản kỹ thuật nào và / hoặc tư vấn hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác, theo một hoặc nhiều Biểu mẫu đặt hàng và (các) SOW, nếu có.

 20. "Dịch vụ hỗ trợ" là các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ do FlexOS cung cấp cho Khách hàng trong Thời hạn Đăng ký, như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng.

 21. "(Các) Thời hạn Đăng ký" có nghĩa là (các) thời hạn đăng ký được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng, trong đó Người dùng Ủy quyền có thể sử dụng Dịch vụ, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

 22. "Chính sách bảo mật dịch vụ" có nghĩa là chính sách bảo mật mô tả thực tiễn bảo mật của FlexOS liên quan đến dữ liệu được thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ như có sẵn tại: https://www.flexos.work/privacy/

 23. "Báo cáo" là các báo cáo phân bổ và phân tích khác nhau của Dữ liệu khách hàng được tạo thông qua Dịch vụ.

 24. "Cập nhật" là bản phát hành Dịch vụ mà FlexOS cung cấp rộng rãi cho tất cả khách hàng FlexOS, cùng với bất kỳ thay đổi tương ứng nào đối với Tài liệu. Bản cập nhật có thể là sửa lỗi hoặc sửa lỗi; hoặc nó có thể là cải tiến, tính năng mới hoặc chức năng mới.

 1. Mẫu đơn đặt hàng và đăng ký tài khoản

  1. FlexOS sẽ cung cấp Dịch vụ cho bạn như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng. Mẫu đơn đặt hàng sẽ chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bởi một bên ký kết có thẩm quyền của cả hai bên.

  2. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký đó phải là hiện hành, đầy đủ và chính xác ("Thông tin đăng ký"). Bạn phải đảm bảo Thông tin đăng ký luôn được cập nhật. Bạn sẽ luôn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của mình và phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn khỏi bị tiết lộ. Bạn đồng ý thông báo cho FlexOS ngay lập tức khi biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác đối với tài khoản của bạn.

 2. Quyền truy cập và sử dụng

  1. Tùy thuộc vào việc Khách hàng thanh toán tất cả các khoản phí đến hạn dưới đây, FlexOS cấp cho Khách hàng quyền hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng (trừ khi được cho phép cụ thể trong Thỏa thuận này) để truy cập và sử dụng Dịch vụ trong Thời hạn Đăng ký hiện hành, theo Quyền Giấy phép được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng hiện hành, chỉ dành cho mục đích kinh doanh nội bộ của Khách hàng. Khoản tài trợ này bao gồm quyền triển khai Phần mềm để sử dụng với Dịch vụ, nếu có. Khách hàng có thể cho phép các Đơn vị liên kết của mình sử dụng và truy cập Dịch vụ và Tài liệu theo Thỏa thuận này, nhưng Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của tất cả các Đối tác liên kết với Thỏa thuận, Tài liệu này và (các) Biểu mẫu đặt hàng.

  2. Khách hàng không được (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào): 

 1. cấp phép lại, bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc cấp hoặc cho phép truy cập Dịch vụ theo cách cho phép bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ mà không cần đăng ký Người dùng Ủy quyền hoặc khai thác Thương mại Dịch vụ; 

 2. sử dụng Dịch vụ để cung cấp hoặc kết hợp Dịch vụ vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho bên thứ ba mà không cần xác nhận trước bằng văn bản của FlexOS; 

 3. sử dụng Dịch vụ để phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; 

 4. đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách lấy mã nguồn trừ trường hợp được luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng (và sau đó chỉ khi có thông báo trước cho FlexOS); 

 5. sao chép, sửa đổi hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Tài liệu nào; 

 6. xóa hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền hoặc thông báo nào khác có trong Dịch vụ; 

 7. cho phép nhiều đăng ký Người dùng Ủy quyền được chia sẻ hoặc sử dụng bởi nhiều Người dùng Ủy quyền cá nhân (ngoại trừ đăng ký Người dùng Ủy quyền có thể được Khách hàng chỉ định lại cho Người dùng Ủy quyền mới thay thế các cá nhân không còn sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào); 

 8. phổ biến công khai thông tin hiệu suất liên quan đến Dịch vụ; Ngoài ra, Khách hàng sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: để gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả tài liệu vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba và / hoặc vi phạm luật hiện hành; 

 1. để gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa vi-rút phần mềm, sâu máy tính, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh hoặc tác nhân máy tính có hại khác; 

 2. theo cách can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ (hoặc dữ liệu có trong đó); 

 3. để truy cập trái phép vào Dịch vụ (bao gồm các tính năng và chức năng trái phép) hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của Dịch vụ; hoặc 

 4. vô hiệu hóa hoặc bỏ qua các biện pháp mà FlexOS có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc nếu có, sử dụng Dịch vụ vượt quá giới hạn Quyền cấp phép được quy định trong (các) Biểu mẫu đặt hàng.

 1. Bản phát hành beta và dịch vụ giới thiệu

 1. Đôi khi, FlexOS có thể cấp cho Khách hàng quyền truy cập vào "alpha", "beta", "bản xem trước kỹ thuật" hoặc các sản phẩm giai đoạn đầu khác ("Bản phát hành Beta") có tính năng được phát hành dưới dạng beta, sau đó tham khảo phần này của thỏa thuận. Tất cả các tính năng mới được thêm vào FlexOS thường được coi là bản phát hành beta trong khoảng thời gian 30 ngày để nhận phản hồi và khám phá các cải tiến trước khi chúng được phát hành đầy đủ. Tin tức về Bản phát hành Beta có thể được chia sẻ qua email hoặc được tìm thấy trong ghi chú phát hành FlexOS trong Cổng hỗ trợ. 

 2. Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản liên quan đến bất kỳ Bản phát hành Beta nào như đã đăng hoặc cung cấp cho Khách hàng. FlexOS có thể thêm hoặc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Bản phát hành Beta bất cứ lúc nào. Mặc dù FlexOS có thể cung cấp hỗ trợ cho các Bản phát hành Beta theo quyết định của mình, bất kể bất kỳ điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG MỌI BẢN PHÁT HÀNH BETA ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BẢO HÀNH, HỖ TRỢ, BẢO TRÌ, LƯU TRỮ HOẶC MỨC DỊCH VỤ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. KHÁCH HÀNG CŨNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC BẢN PHÁT HÀNH BETA CÓ THỂ KHÔNG ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÔNG ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, LỖI, THIẾU SÓT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC MÀ FLEXOS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. FlexOS không hứa hẹn rằng các phiên bản tương lai của Bản phát hành Beta sẽ được phát hành. Việc khách hàng sử dụng Bản phát hành Beta sẽ tự động chấm dứt khi phát hành phiên bản thường có sẵn của Bản phát hành Beta hiện hành hoặc khi FlexOS thông báo chấm dứt.

 3. Đôi khi, FlexOS có thể cung cấp một hoặc nhiều ưu đãi để sử dụng miễn phí một cấp giới thiệu của Dịch vụ ("Dịch vụ giới thiệu"). Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản, bao gồm các giới hạn lưu giữ dữ liệu, tài khoản và dịch vụ hiện hành liên quan đến bất kỳ Dịch vụ giới thiệu nào, tất cả như đã đăng hoặc cung cấp cho Khách hàng. FlexOS có thể thêm hoặc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ giới thiệu bất cứ lúc nào. Mặc dù FlexOS có thể cung cấp hỗ trợ hạn chế như được nêu chi tiết hơn trong tài liệu cho Dịch vụ giới thiệu, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NÀO CŨNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Khách hàng thừa nhận thêm rằng Khách hàng, tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, có thể nâng cấp lên Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

 1. Tính khả dụng của dịch vụ và dịch vụ hỗ trợ

  1. Tính khả dụng của dịch vụ

   1. Để đảm bảo rằng khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu của họ khi họ cần, FlexOS sử dụng một số cấp độ bảo vệ để cung cấp cho khách hàng tính khả dụng của dịch vụ (thời gian hoạt động) là 99%.

   2. FlexOS sử dụng bên thứ ba để đo lường xem Dịch vụ có khả dụng hay không.  Tính khả dụng được tính dựa trên công thức sau:

A = (T – M – D) / (T – M) X 100%

Đâu:

A = Tính khả dụng

T = Tổng số phút hàng tháng

M = Thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình

D = Thời gian chết

 1. Dịch vụ hỗ trợ

  1. FlexOS sẽ cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho Khách hàng thông qua cổng thông tin đặt tại www.flexos.work/help hoặc thông qua các địa chỉ liên hệ khác của trung tâm hỗ trợ khách hàng, được nêu tại Khoản 8 bên dưới ("Liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng"). Khách hàng sẽ nhận được các Bản cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung phần mềm khác, quy trình hoặc thay đổi thường xuyên hoặc cấu hình có thể giải quyết, bỏ qua hoặc loại bỏ tác động bất lợi thực tế của Lỗi. 

  2. Các khía cạnh sau đây được đề cập trong Dịch vụ Hỗ trợ:

   1. gián đoạn/ngừng hoạt động dịch vụ hệ thống;

   2. cập nhật/bảo trì dịch vụ hệ thống; và

   3. hành vi dịch vụ hệ thống không phù hợp với những gì người dùng của khách hàng mong đợi; 

  3. (Hỗ trợ về chức năng) FlexOS cũng sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn chung về việc giới thiệu FlexOS, các phương pháp hay nhất để giúp đảm bảo triển khai FlexOS thành công. Hỗ trợ chung này được cung cấp dưới dạng các cuộc gọi hoặc cuộc họp video với nhóm FlexOS mỗi tháng một lần theo yêu cầu.

  4. Dịch vụ hỗ trợ không bao gồm: 

   1. hỗ trợ phát triển hoặc gỡ lỗi hệ thống của Khách hàng, bao gồm hệ điều hành và các công cụ hỗ trợ; 

   2. thông tin và hỗ trợ về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc cài đặt, quản trị và sử dụng các công nghệ hỗ trợ như cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và thông tin liên lạc; 

   3. hỗ trợ cài đặt và cấu hình phần cứng bao gồm, nhưng không giới hạn, máy tính, đĩa cứng, mạng và máy in; 

   4. hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ qua điện thoại hoặc cập nhật cho các sản phẩm không phải của FlexOS hoặc các công nghệ hỗ trợ của bên thứ ba không được cấp phép theo Thỏa thuận; hoặc

   5. Hỗ trợ cho: 

    1. Phần mềm không hoạt động trên nền tảng phần cứng/hệ điều hành được hỗ trợ được chỉ định trong ghi chú phát hành hoặc Tài liệu cho Phần mềm; 

    2. Phần mềm bị thay đổi hoặc sửa đổi; 

    3. các sự cố do sơ suất, sử dụng sai mục đích hoặc trục trặc phần cứng của Khách hàng; hoặc 

    4. sử dụng Phần mềm không phù hợp với hướng dẫn của FlexOS. Để tránh nghi ngờ, FlexOS không chịu trách nhiệm về những thay đổi phần cứng cần thiết bởi những thay đổi đối với Phần mềm.

 2. Trung tâm hỗ trợ khách hàng Liên hệ

  1. Email 

Tạo ticket hỗ trợ qua email gửi help@flexos.work.

 1. Cổng 

Truy cập https://www.flexos.work/help để gửi vé hỗ trợ. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản hỗ trợ tại đây cho phép bạn theo dõi bất kỳ vé nào.

 1. Đăng ký dịch vụ hỗ trợ

Căn cứ vào Đăng ký Dịch vụ Hỗ trợ mà Khách hàng đã mua, như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng, FlexOS sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cấp độ sau:

 1. Dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn. Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào Trung tâm hỗ trợ khách hàng Liên hệ tại một trong các khu vực địa lý do FlexOS cung cấp và được Khách hàng lựa chọn, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) trong khu vực đã chọn của Khách hàng. Khách hàng sẽ được phép, theo yêu cầu, thay đổi khu vực địa lý không quá một lần mỗi năm dương lịch. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu phạm vi Dịch vụ hỗ trợ đa khu vực, Khách hàng phải mua Hỗ trợ cao cấp. Lỗi đã gửi sẽ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng như được nêu trong bảng dưới đây. Khách hàng có thể chỉ định hai (2) Địa chỉ liên hệ hỗ trợ kỹ thuật, có thể liên hệ với Người liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng thông qua bất kỳ Liên hệ nào trong Trung tâm hỗ trợ khách hàng, như được nêu dưới đây. 

 2. Dịch vụ hỗ trợ cao cấp. Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào Trung tâm hỗ trợ khách hàng Liên hệ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Lỗi đã gửi sẽ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng như được nêu trong bảng dưới đây. Khách hàng có thể chỉ định tám (8) Địa chỉ liên hệ hỗ trợ kỹ thuật, có thể liên hệ với Người liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng thông qua bất kỳ Liên hệ nào trong Trung tâm hỗ trợ khách hàng, như được nêu dưới đây. 

 1. MỨC DỊCH VỤ PHẢN HỒI LỖI

Khách hàng sẽ gửi mỗi phiếu với chỉ định mức độ nghiêm trọng dựa trên các định nghĩa trong bảng dưới đây. Thời gian phản hồi nghiêm trọng không khác nhau, cho dù Khách hàng liên hệ với Liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng qua điện thoại, email hay cổng thông tin. FlexOS sẽ phản hồi yêu cầu như vậy theo chỉ định mức độ nghiêm trọng trong khung thời gian được quy định bên dưới từ Thời gian bắt đầu và xác thực chỉ định mức độ nghiêm trọng của Khách hàng hoặc thông báo cho Khách hàng về sự thay đổi được đề xuất trong chỉ định mức độ nghiêm trọng với lý do cho sự thay đổi. FlexOS sẽ cung cấp những nỗ lực liên tục để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng 1 cho đến khi có thể cung cấp giải pháp hoặc giải pháp hoặc cho đến khi sự cố có thể được hạ cấp xuống mức độ nghiêm trọng thấp hơn. FlexOS sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đáp ứng thời gian phản hồi mục tiêu cho các Lỗi được nêu trong bảng dưới đây. FlexOS không đảm bảo độ phân giải và độ phân giải có thể bao gồm sửa chữa, giải pháp thay thế, tính khả dụng của phần mềm hoặc giải pháp khác mà FlexOS cho là hợp lý.


Mô tả:__________

Dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn


Dịch vụ hỗ trợ cao cấp

Thời gian đáp ứng


Thời gian đáp ứng

Mức độ nghiêm trọng 1

(Quan trọng)

Bất kỳ Lỗi nào trong Dịch vụ khiến Dịch vụ không thể sử dụng được, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Dịch vụ và không có cách giải quyết.


FlexOS sẽ nhanh chóng: (i) chỉ định một chuyên gia để sửa lỗi; (ii) cung cấp thông tin liên tục về trạng thái của Bản cập nhật; và (iii) bắt đầu cung cấp một

giải pháp tạm thời hoặc sửa chữa.


12 giờ


6 giờ


Mức độ nghiêm trọng 2

(Nghiêm túc)

Lỗi trong Dịch vụ nơi Dịch vụ sẽ hoạt động nhưng hoạt động của Dịch vụ bị hạn chế nghiêm trọng. Không có giải pháp thay thế nào khả dụng và hiệu suất có thể bị suy giảm hoặc các chức năng bị hạn chế.


FlexOS sẽ nhanh chóng: (i) chỉ định một chuyên gia để sửa lỗi; và (ii) cung cấp các Dịch vụ Hỗ trợ leo thang bổ sung khi FlexOS xác định là cần thiết.


Thời gian đáp ứng


Thời gian đáp ứng

24 giờ


12 giờ


Mức độ nghiêm trọng 3

(Trung bình)

Lỗi trong Dịch vụ nơi Dịch vụ sẽ hoạt động với những hạn chế không nghiêm trọng đối với hoạt động tổng thể, chẳng hạn như cách giải quyết buộc người dùng và hoặc người vận hành hệ thống phải sử dụng quy trình tốn thời gian để vận hành hệ thống; hoặc xóa một tính năng không cần thiết.

FlexOS sẽ phân loại yêu cầu và có thể bao gồm giải pháp trong Bản cập nhật tiếp theo.Thời gian đáp ứng


Thời gian đáp ứng

36 giờ


24 giờ


Mức độ nghiêm trọng 4

(Thấp)

Lỗi trong Dịch vụ nơi Dịch vụ có thể được sử dụng chỉ với một chút bất tiện. Tất cả các yêu cầu tính năng Dịch vụ đều rơi vào mức độ nghiêm trọng này.

FlexOS sẽ phân loại yêu cầu và có thể bao gồm giải pháp trong Bản cập nhật tiếp theo.


Thời gian đáp ứng


Thời gian đáp ứng

48 giờ


36 giờ


 

 1. Bảo mật

  1. Mỗi Bên (với tư cách là "Bên nhận") đồng ý rằng tất cả các mã, sáng chế, bí quyết, kinh doanh, dữ liệu cá nhân, thông tin kỹ thuật và tài chính mà họ có được từ bên tiết lộ ("Bên tiết lộ") cấu thành tài sản bí mật của Bên tiết lộ ("Thông tin bí mật"), miễn là nó được xác định là bí mật tại thời điểm tiết lộ hoặc cần được Bên nhận biết một cách hợp lý là bí mật hoặc độc quyền do bản chất của thông tin được tiết lộ và các tình huống xung quanh việc tiết lộ. Dữ liệu khách hàng, thông tin giá cả, Công nghệ FlexOS, Bản phát hành Beta (bao gồm cả sự tồn tại của), thông tin hiệu suất liên quan đến Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu hoặc Bản phát hành Beta và các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ được coi là Thông tin bí mật mà không cần bất kỳ dấu hiệu hoặc chỉ định nào khác. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này, Bên nhận sẽ (A) giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bên thứ ba và (B) không sử dụng Thông tin mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ và thực hiện các quyền của mình theo Thỏa thuận này. 

  2. Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật cho nhân viên, đại lý, nhà thầu và các đại diện khác có nhu cầu chính đáng cần biết, miễn là các đại diện đó bị ràng buộc với các nghĩa vụ bảo mật không kém phần bảo vệ của Bên tiết lộ so với Khoản 10 này và Bên nhận vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ của bất kỳ đại diện nào như vậy với các điều khoản của Khoản 10 này. 

  3. Nghĩa vụ bảo mật của Bên nhận sẽ không áp dụng cho các thông tin mà Bên nhận có thể ghi lại: 

 1. thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nó hoặc được biết đến trước khi nhận được Thông tin bí mật; 

 2. đang hoặc đã trở thành sự hiểu biết của công chúng mà không phải do lỗi của Bên tiếp nhận; 

 3. được Bên nhận thu thập một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc 

 4. được phát triển độc lập bởi các nhân viên của Bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến thông tin đó. 

 1. Bên nhận có thể tiết lộ trong phạm vi luật pháp hoặc lệnh của tòa án yêu cầu, miễn là Bên nhận thông báo trước cho Bên tiết lộ và hợp tác trong bất kỳ nỗ lực nào để có được sự đối xử bí mật. Bên nhận thừa nhận rằng việc tiết lộ Thông tin bí mật sẽ gây ra thiệt hại đáng kể mà chỉ riêng thiệt hại sẽ không phải là một biện pháp khắc phục đầy đủ và do đó, khi có bất kỳ sự tiết lộ nào như vậy của Bên nhận, Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ công bằng thích hợp ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà họ có thể có theo luật.

 1. Dữ liệu và quyền riêng tư

  1. Khách hàng giữ toàn quyền sở hữu Dữ liệu khách hàng của bạn. Khách hàng theo đây cho phép FlexOS thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý Dữ liệu khách hàng như được quy định trong Thỏa thuận (bao gồm, cụ thể như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư dịch vụ).

  2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung và tính hợp pháp của tất cả Dữ liệu khách hàng của bạn và đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong việc sử dụng Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu và Bản phát hành beta. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng Khách hàng có tất cả các quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để thu thập, chia sẻ và sử dụng Dữ liệu khách hàng như được dự tính trong Thỏa thuận này, mà không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, công khai, quyền riêng tư nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ luật và quy định nào.

  3. Không giới hạn nghĩa vụ của FlexOS dưới đây, Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng có trách nhiệm định cấu hình và sử dụng đúng Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu và Bản phát hành Beta và thực hiện hành động hợp lý để bảo mật và bảo vệ tài khoản Khách hàng và Dữ liệu khách hàng.

 2. Thanh toán

  1. Tất cả các khoản phí được quy định trong Mẫu đơn đặt hàng hiện hành và sẽ được Khách hàng thanh toán trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày lập hóa đơn, trừ khi có quy định khác trong Mẫu đơn đặt hàng hoặc SOW hiện hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Biểu mẫu đặt hàng hoặc SOW: (A) tiết kiệm cho Khoản thanh toán trước đủ điều kiện, nghĩa vụ thanh toán không thể hủy bỏ và phí không được hoàn lại; và (B) Khách hàng không được giảm quyền hoặc hạ cấp Giấy phép đối với Dịch vụ Giới thiệu trong Thời hạn Đăng ký hiện hành. Trong trường hợp Khách hàng chỉ định sử dụng mạng xử lý thanh toán của bên thứ ba, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc sử dụng mạng đó (bao gồm phí đăng ký, tham gia và xử lý thanh toán) và FlexOS có thể lập hóa đơn cho các khoản phí đó cùng với phí đăng ký hoặc trên (các) hóa đơn riêng biệt. Đối với các đăng ký Dịch vụ dựa trên mức sử dụng, đối với hàng tồn thặng dư phát sinh trong Thời hạn Đăng ký, FlexOS sẽ tính toán mức sử dụng hàng tháng của Khách hàng theo mức thấp hơn: (A) tỷ lệ thặng dư được quy định trong Biểu mẫu đặt hàng hoặc (B) tỷ lệ sử dụng như được đăng hoặc cung cấp cho Khách hàng. Trong trường hợp đó, FlexOS sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng dựa trên hoạt động của tháng trước. Phí hàng tồn thặng dư như vậy đến hạn và phải trả ngay khi lập hóa đơn

  2. Đối với một số đăng ký Dịch vụ nhất định, thanh toán theo mức sử dụng có thể được cung cấp cho Khách hàng. Trừ khi có quy định khác trong Biểu mẫu đặt hàng hiện hành: 

   1. FlexOS sẽ tính toán mức sử dụng của Khách hàng và lập hóa đơn cho Khách hàng cho hoạt động của tháng sắp tới;

   2. Khách hàng sẽ thanh toán cho FlexOS mức giá sử dụng được áp dụng như đã đăng tải hoặc cung cấp cho Khách hàng; 

   3. lệ phí đến hạn và phải trả ngay khi lập hóa đơn; và 

   4. FlexOS có quyền tăng phí bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách hàng ít nhất ba mươi (30) ngày. FlexOS có thể lập hóa đơn cho Khách hàng thường xuyên hơn đối với các khoản phí tích lũy nếu tài khoản Khách hàng bị nghi ngờ có nguy cơ không thanh toán.

  3. Bất kỳ khoản phí Đăng ký nào mà bạn chưa thanh toán trước ngày đến hạn sau đó sẽ chịu lãi suất ở mức mười hai phần trăm (12%) mỗi năm (hoặc số tiền tối đa được luật hiện hành cho phép, tùy theo mức nào ít hơn), trong khoảng thời gian từ ngày khoản thanh toán đầu tiên đến hạn đến ngày số tiền đó thực sự được thanh toán. Không vi phạm bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho FlexOS theo Thỏa thuận này hoặc theo luật, nếu bạn có bất kỳ khoản nợ chưa thanh toán nào liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào do FlexOS cung cấp theo bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng hiện tại hoặc trước đây, thì không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của bạn theo Thỏa thuận (bao gồm, bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào theo Biểu mẫu đặt hàng) và không giới hạn bất kỳ quyền nào khác có thể có sẵn cho FlexOS theo Thỏa thuận, FlexOS sẽ có quyền đình chỉ hoặc ngừng thực hiện Dịch vụ cho đến khi khoản nợ đó được thanh toán. Tất cả các khoản nợ FlexOS là không thể hủy bỏ và các khoản phí đã thanh toán là không hoàn lại, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Thỏa thuận.

  4. FlexOS có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác nhau. Khi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó, bạn đồng ý tuân theo và tuân thủ các điều khoản và chính sách của nhà cung cấp đó. FlexOS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và / hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó.

  5. Tất cả các khoản phí phải trả dưới đây, không bao gồm bất kỳ khoản bán hàng, sử dụng, tiêu thụ đặc biệt, tài sản cá nhân, VAT hoặc các loại thuế hoặc nghĩa vụ tương tự nào khác của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khoản thuế khấu lưu nào và bất kỳ loại thuế nào như vậy, trong phạm vi áp dụng hợp pháp, sẽ do bạn chịu và thanh toán. Để tránh nghi ngờ, bạn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thanh toán thuế nào dựa trên thu nhập ròng của FlexOS.

 3. Bồi thường

  1. Bởi FlexOS
   FlexOS sẽ bảo vệ Khách hàng khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba cáo buộc rằng Dịch vụ khi được sử dụng như được ủy quyền theo Thỏa thuận này vi phạm bất kỳ nhãn hiệu hoặc bản quyền nào của bên thứ ba đó, có thể thực thi trong phạm vi quyền hạn sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc chiếm đoạt bí mật thương mại (nhưng chỉ trong phạm vi chiếm đoạt đó không phải là kết quả của hành động của Khách hàng) ("Khiếu nại vi phạm") và sẽ bồi thường và giữ cho Khách hàng vô hại khỏi và chống lại bất kỳ thiệt hại và chi phí nào được trao cho Khách hàng bởi một tòa án có thẩm quyền hoặc được FlexOS đồng ý giải quyết (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do Khiếu nại vi phạm đó giải quyết. FlexOS sẽ không có nghĩa vụ và không chịu trách nhiệm pháp lý theo Khoản 9 này hoặc theo cách khác đối với bất kỳ khiếu nại nào dựa trên:

   1. nếu Dịch vụ được sửa đổi bởi bất kỳ bên nào khác ngoài FlexOS, nhưng chỉ trong phạm vi vi phạm bị cáo buộc là do sửa đổi đó gây ra; 

   2. nếu Dịch vụ được kết hợp, vận hành hoặc sử dụng với bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, phần cứng, dữ liệu, nội dung hoặc quy trình kinh doanh nào của Khách hàng hoặc bên thứ ba không do FlexOS cung cấp, nơi sẽ không có Khiếu nại vi phạm nhưng cho sự kết hợp đó; 

   3. đối với bất kỳ hành động nào phát sinh do Dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào của bên thứ ba có trong Dịch vụ; 

   4. nếu Khách hàng giải quyết hoặc thực hiện bất kỳ sự thừa nhận nào liên quan đến khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FlexOS; hoặc 

   5. cho bất kỳ mục đích sử dụng nào được cung cấp trên cơ sở miễn phí hoặc đánh giá. KHOẢN 7 NÀY QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA FLEXOS VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO.

  2. Biện pháp
   Nếu việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng (hoặc theo ý kiến của FlexOS có khả năng là) được tham gia, nếu được yêu cầu giải quyết hoặc nếu FlexOS xác định các hành động đó là cần thiết một cách hợp lý để tránh trách nhiệm pháp lý quan trọng, FlexOS có thể, theo lựa chọn của mình:

   1. mua cho Khách hàng quyền sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này; 

   2. thay thế hoặc sửa đổi, Dịch vụ để làm cho nó không vi phạm; hoặc 

   3. chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của Khách hàng và ngừng các Dịch vụ hỗ trợ liên quan và sau khi Khách hàng xác nhận xóa Phần mềm (nếu có), hoàn lại các khoản phí trả trước theo tỷ lệ cho phần còn lại của Thời hạn đăng ký hiện hành cho Dịch vụ. 

  3. Theo khách hàng
   Khách hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho FlexOS vô hại khỏi và chống lại bất kỳ thiệt hại và chi phí nào (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí phát sinh bởi FlexOS) cuối cùng được trao cho FlexOS phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào cáo buộc rằng việc FlexOS sử dụng Dữ liệu khách hàng vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ ba.

 4. Đại lý và Đối tác

  1. Nếu bạn là một đại lý hoặc một bên đại diện hoặc cung cấp dịch vụ vì lợi ích của bên thứ ba ("Khách hàng Đại lý"), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt và ràng buộc với Thỏa thuận này, Khách hàng Đại lý đó (và theo yêu cầu của chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng về điều đó). Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng Khách hàng Đại lý đó đã cung cấp cho bạn sự cho phép rõ ràng để thu thập thay mặt họ và xem Dữ liệu khách hàng và bạn sẽ sử dụng Dữ liệu khách hàng đó theo đúng các quyền được cung cấp cho bạn bởi Khách hàng đại lý đó và các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi Khách hàng Đại lý đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn, Mục 5 (Quyền riêng tư). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) FlexOS không tuyên bố hoặc bảo đảm vì lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ Khách hàng Đại lý nào; và (ii) bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào cho Khách hàng Đại lý đó thay mặt cho FlexOS. Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để từ chối bất kỳ và tất cả các tuyên bố hoặc bảo đảm có thể liên quan đến FlexOS, Dịch vụ hoặc sử dụng chúng. Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ FlexOS, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào và bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào của bạn liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ đối với Khách hàng Đại lý; (b) bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ Khách hàng Đại lý nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; và (c) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các hành vi hoặc thiếu sót của Khách hàng Đại lý liên quan đến Dịch vụ.

  2. Dịch vụ cho phép bạn đo lường và phân tích các chiến dịch tiếp thị của mình với một số bên thứ ba nhất định mà bạn làm việc cùng, chẳng hạn như mạng quảng cáo, nhà xuất bản và nhà cung cấp phân tích ("Đối tác"). Vì mục đích như vậy, thông qua cấu hình Dịch vụ của mình, bạn có thể chỉ đạo FlexOS chia sẻ Dữ liệu người dùng cuối và nhận dữ liệu liên quan đến Người dùng cuối từ Đối tác ("Dữ liệu được chia sẻ"). Theo những điều đã nói ở trên, bạn cấp cho FlexOS quyền chia sẻ Dữ liệu được Chia sẻ với Đối tác và để có được và xử lý Dữ liệu được Chia sẻ từ Đối tác. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) việc chia sẻ Dữ liệu Chia sẻ đó giữa FlexOS và Đối tác sẽ chỉ được kích hoạt trong phạm vi được Đối tác và FlexOS hỗ trợ; (ii) bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu Chia sẻ nào của Đối tác sẽ phải tuân theo thỏa thuận của riêng bạn với Đối tác; (iii) FlexOS sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Đối tác; (iv) bất kỳ việc sử dụng hoặc xử lý Dữ liệu được Chia sẻ nào cũng có thể phải tuân theo các giới hạn và hạn chế nhất định do Đối tác áp đặt, bao gồm các yêu cầu của Đối tác để xóa Dữ liệu được Chia sẻ mà họ chia sẻ với FlexOS sau một khoảng thời gian nhất định; và (v) rằng bạn sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ FlexOS khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc hành động hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan nào phát sinh từ hướng dẫn của bạn để chia sẻ Dữ liệu được Chia sẻ với Đối tác. Vì mục đích của Thỏa thuận (bao gồm các nghĩa vụ theo Mục 5 dưới đây), thuật ngữ "Dữ liệu người dùng cuối" sẽ bao gồm Dữ liệu được chia sẻ.

 5. Tuyên bố từ chối bảo hành

NGOẠI TRỪ BẢO HÀNH TẠI KHOẢN 9 NÀY, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". CẢ FLEXOS VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA FLEXOS ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, QUYỀN SỞ HỮU, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM, NHỮNG BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH, VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐÓ THEO ĐÂY ĐƯỢC LOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. HƠN NỮA, FLEXOS KHÔNG ĐẢM BẢO Dịch vụ SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG Dịch vụ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA FLEXOS VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  1. FlexOS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT, DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN LỢI NHUẬN BỊ MẤT HOẶC MẤT DOANH THU NÀO, CHO DÙ DỰA TRÊN KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN KHÁC, VI PHẠM BẤT KỲ NGHĨA VỤ THEO LUẬT ĐỊNH, BỒI THƯỜNG HOẶC ĐÓNG GÓP NÀO, HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI FlexOS ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TỔNG TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA FlexOS đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả cho dịch vụ trong 12 (MƯỜI HAI) THÁNG TRƯỚC KHIẾU NẠI ÁP DỤNG, TỔNG HỢP.

  2. MỘT SỐ GIỚI HẠN ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT CỦA MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH. NẾU BẤT KỲ LUẬT NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC COI LÀ ÁP DỤNG CHO THỎA THUẬN THÌ CÁC GIỚI HẠN ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO CÁC LUẬT ĐÓ.

 2. QUYỀN SỞ HỮU

  1. Dữ liệu khách hàng

Giữa các Bên, Khách hàng sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Dữ liệu khách hàng. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng theo đây cấp cho FlexOS quyền không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, lưu trữ, truyền tải, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh và hiển thị Dữ liệu khách hàng chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu và Bản phát hành beta cho Khách hàng trong Thời hạn Đăng ký.

 1. Công nghệ FlexOS

Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu, Bản phát hành Beta, Tài liệu, bao gồm tất cả các bản sao và phần của chúng và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tác phẩm phái sinh, sản phẩm phân phối, Cập nhật, cải tiến và sửa đổi từ đó ("Công nghệ FlexOS"), sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của FlexOS. Khách hàng không được phép sử dụng (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng) Công nghệ FlexOS hoặc bất kỳ phần nào trong đó trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận này.

 1. Phân tích dịch vụ

  1. FlexOS có thể xử lý Phân tích dịch vụ cho các mục đích kinh doanh nội bộ để cung cấp, nâng cao, bảo mật và hỗ trợ Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu, Bản phát hành Beta và Phần mềm. Khách hàng có thể định cấu hình Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu và Bản phát hành beta (nếu có) để giới hạn Phân tích dịch vụ được thu thập. Khách hàng có thể tham khảo Tài liệu và/hoặc đại diện khách hàng của khách hàng để biết thêm thông tin. Theo mục đích của đoạn này, "Phân tích dịch vụ" có nghĩa là tất cả thông tin và dữ liệu mà Dịch vụ, Dịch vụ giới thiệu và Bản phát hành beta tạo ra hoặc thu thập theo cách khác từ việc Khách hàng sử dụng những điều đã nói ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở số liệu thống kê sử dụng, phép đo từ xa và phân tích và thông tin tương tự, được thu thập bởi cookie, đèn hiệu web và các ứng dụng tương tự khác. 

  2. FlexOS có thể tiết lộ kết quả phân tích Phân tích dịch vụ một cách công khai hoặc cho các bên thứ ba liên quan đến các nỗ lực tiếp thị và quảng bá của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài thuyết trình, báo cáo kỹ thuật và sách trắng, miễn là kết quả đó không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào hoặc cho phép bên thứ ba xác định nguồn thông tin đó.

 1. Thời hạn và chấm dứt

  1. Thời hạn
   Thỏa thuận này sẽ tiếp tục trong thời gian miễn là có Biểu mẫu đặt hàng có hiệu lực giữa các Bên hoặc miễn là Khách hàng đang sử dụng Dịch vụ giới thiệu, trừ khi bị chấm dứt trước đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

  2. Chấm dứt vì lý do
   Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này (hoặc bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng hoặc Tuyên bố công việc nào bị ảnh hưởng)

   1. khi vi phạm nghiêm trọng của Bên kia vẫn chưa được khắc phục trong ba mươi (30) ngày sau khi có thông báo bằng văn bản về vi phạm đó, ngoại trừ việc chấm dứt sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với thông báo bằng văn bản trong trường hợp vi phạm Khoản 2.2 (Hạn chế sử dụng), Khoản 2.4 (Sử dụng Sản phẩm bàn giao dịch vụ) hoặc Khoản 10 (Thông tin mật); hoặc 

   2. ngay lập tức trong trường hợp Bên kia trở thành đối tượng của đơn yêu cầu phá sản hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến mất khả năng thanh toán, quản lý, thanh lý hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ (và không bị sa thải trong vòng sáu mươi (60) ngày sau đó).

  3. Chấm dứt để thuận tiện
   Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này, (các) Biểu mẫu đặt hàng hoặc Tuyên bố công việc, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, bằng cách cung cấp cho Bên kia thông báo bằng văn bản ít nhất ba mươi (30) ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách hàng chấm dứt để thuận tiện, Khách hàng sẽ không được hoàn trả hoặc giảm bất kỳ khoản thanh toán bất kỳ khoản phí nào đã thanh toán hoặc phải trả theo Thỏa thuận, Biểu mẫu đặt hàng hoặc Tuyên bố công việc hiện hành.

  4. Xử lý dữ liệu khách hàng sau khi hết hạn hoặc chấm dứt
   Khách hàng đồng ý rằng sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, hoặc chấm dứt hoặc hết hạn bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng nào, FlexOS có thể ngay lập tức hủy kích hoạt (các) tài khoản của Khách hàng được liên kết với Thỏa thuận hoặc Biểu mẫu đặt hàng hiện hành. Trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt hoặc hết hạn, FlexOS sẽ cấp cho một số lượng hợp lý Người dùng Ủy quyền quyền truy cập vào Dịch vụ cho mục đích duy nhất là truy xuất Dữ liệu Khách hàng. Trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó, FlexOS sẽ xóa Dữ liệu khách hàng khỏi Dịch vụ. Bất kể những điều đã nói ở trên, Khách hàng hiểu rằng FlexOS có thể giữ lại các bản sao Dữ liệu Khách hàng trong các bản sao lưu thường xuyên hoặc theo yêu cầu của pháp luật, các bản sao này sẽ vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh được quy định trong Khoản 10 và 11, tương ứng, miễn là Dữ liệu khách hàng được FlexOS lưu giữ. Khách hàng thừa nhận rằng việc lưu giữ Dữ liệu Khách hàng trong Dịch vụ luôn phải tuân theo các chính sách lưu giữ dữ liệu Dịch vụ của FlexOS sẽ được cung cấp cho Khách hàng theo yêu cầu và có thể được cập nhật theo thời gian theo quyết định hợp lý của FlexOS, nhưng trong mọi trường hợp, bất kỳ cập nhật nào như vậy sẽ dẫn đến việc giảm đáng kể thời gian lưu giữ dữ liệu Dịch vụ có hiệu lực trong Thời hạn Đăng ký hiện hành của Khách hàng. Do đó, bất kỳ "ảnh chụp nhanh" nào về Dữ liệu khách hàng đều bao gồm các chính sách lưu giữ dữ liệu của Dịch vụ FlexOS có hiệu lực tại thời điểm truy xuất Dữ liệu khách hàng.

 2. Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này

  1. FlexOS có quyền sửa đổi các điều khoản của TOU này theo thời gian; với điều kiện là mọi điều khoản sửa đổi như vậy sẽ chỉ áp dụng cho Điều khoản đăng ký hiện có vào thời điểm trước đó của: (i) lần gia hạn tiếp theo của Điều khoản đăng ký đó; hoặc (ii) 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo về sự thay đổi đó được đăng trên trang này (hoặc trang web FlexOS) hoặc được cung cấp cho bạn.

 3. Điều kiện chung

  1. Trừ khi có quy định khác trong Biểu mẫu đặt hàng hiện hành, FlexOS có thể coi Khách hàng là một trong những khách hàng của FlexOS và sử dụng logo của Khách hàng như một phần của tham chiếu đó, miễn là FlexOS tuân thủ mọi yêu cầu sử dụng nhãn hiệu của Khách hàng do Khách hàng cung cấp. Khi có yêu cầu hợp lý, Khách hàng sẽ đóng vai trò là tài khoản tham chiếu cho FlexOS, tuy nhiên, với điều kiện FlexOS sẽ cung cấp cho Khách hàng thông báo hợp lý và có được sự đồng ý của Khách hàng trước khi lên lịch cho bất kỳ hoạt động tham chiếu nào. Hơn nữa, nếu được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng hiện hành, FlexOS có thể: 

   1. phát hành thông cáo báo chí thông báo về mối quan hệ giữa FlexOS và Khách hàng; hoặc 

   2. gửi một thông cáo báo chí chung cho Khách hàng để Khách hàng chấp thuận, sự chấp thuận đó không bị giữ lại hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý.

  2. FlexOS và Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc thực hiện theo Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không có ngoại lệ tất cả các yêu cầu của luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư của tiểu bang và liên bang điều chỉnh thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và bất kỳ thuật ngữ tương tự nào khác. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mỗi Bên thừa nhận rằng mình nhận thức, hiểu và đã tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các biện pháp phòng chống tham nhũng hiện hành của Việt Nam và nước ngoài ("Luật Phòng, chống tham nhũng"). Mỗi Bên đồng ý rằng không ai đại diện cho mình sẽ cho, đề nghị, đồng ý hoặc hứa sẽ tặng, hoặc ủy quyền cho việc tặng trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ khoản tiền hoặc vật có giá trị nào khác, bao gồm du lịch, giải trí hoặc quà tặng, cho bất kỳ ai như một sự xúi giục hoặc phần thưởng bất hợp pháp cho hành động có lợi hoặc tạm hoãn hành động hoặc thực hiện ảnh hưởng bất hợp pháp

   1. cho bất kỳ quan chức hoặc nhân viên chính phủ nào (bao gồm cả nhân viên của các tập đoàn hoặc cơ quan thuộc sở hữu của chính phủ và do chính phủ kiểm soát hoặc các tổ chức quốc tế công cộng);

   2. cho bất kỳ đảng phái chính trị, quan chức nào của một đảng phái chính trị hoặc ứng cử viên;

   3. cho một bên trung gian để thanh toán cho bất kỳ điều nào đã nói ở trên; hoặc 

   4. cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trong một nỗ lực tham nhũng hoặc không đúng đắn để có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ lợi thế thương mại nào, chẳng hạn như nhận được giấy phép hoặc giấy phép, hoặc chỉ đạo kinh doanh cho bất kỳ người nào. 

  3. Mỗi Bên tuyên bố và bảo đảm với bên kia rằng cả Bên đó và các Chi nhánh của Bên đó, cũng như bất kỳ người dùng, cán bộ hoặc giám đốc nào của Bên đó, đều không phải là cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức mà Bên kia bị cấm giao dịch (bao gồm cung cấp phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ) theo bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh hành pháp hiện hành nào.

  4. Không Bên nào có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, với điều kiện là không cần phải có sự đồng ý đó để chuyển nhượng toàn bộ Thỏa thuận này cho (i) một Đơn vị liên kết có thể đáp ứng các nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo Thỏa thuận này hoặc (ii) người kế thừa có lợi ích liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của Bên chuyển nhượng, với điều kiện là bên nhận chuyển nhượng đã đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này và tất cả các khoản phí còn nợ Bên kia được thanh toán đầy đủ. Nếu Khách hàng được mua lại bởi, bán đáng kể tất cả tài sản của mình cho hoặc trải qua một sự thay đổi quyền kiểm soát có lợi cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của FlexOS, thì FlexOS có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản. 

 4. Thông báo

Thông báo cho một Bên sẽ được gửi bằng thư hạng nhất, chuyển phát nhanh qua đêm hoặc bưu điện trả trước đến địa chỉ của Bên đó như được xác định trên trang đầu tiên của Thỏa thuận này và sẽ được coi là đã đưa ra bảy mươi hai (72) giờ sau khi gửi thư hoặc khi được xác nhận giao hoặc nhận, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Khách hàng sẽ gửi thông báo đến Bộ phận Pháp lý FlexOS, kèm theo một bản sao để finance@flexos.work. Đôi khi, một trong hai Bên có thể thay đổi địa chỉ của mình cho các thông báo theo Khoản 12.8 này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia ít nhất ba mươi (30) ngày về sự thay đổi. 

 1. Các điều khoản khác, luật áp dụng và địa điểm.

  1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột pháp luật.

  2. FlexOS sẽ được miễn hiệu suất dưới đây trong phạm vi hiệu suất bị ngăn chặn, trì hoãn hoặc cản trở bởi các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó.

  3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được cải cách trong phạm vi cần thiết để làm cho nó có thể thực thi trong phạm vi tối đa cho phép để ảnh hưởng đến ý định của các bên và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

  4. Không Bên nào sẽ không vi phạm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý theo Thỏa thuận này vì bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện Thỏa thuận này nếu sự thất bại đó phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, do các nguyên nhân hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó, bao gồm các hành động của Thiên Chúa hoặc của kẻ thù công cộng, khủng bố, bất ổn chính trị, các hành vi của chính phủ Việt Nam hoặc nước ngoài trong khả năng có chủ quyền hoặc hợp đồng, hỏa hoạn, lũ lụt, sự cố kết nối của bên thứ ba, dịch bệnh, đại dịch hoặc vi rút, tiện ích hoặc mạng lưới, động đất, các cuộc tấn công thù địch, hạn chế, đình công và / hoặc cấm vận hàng hóa. 

  5. Mọi thông báo cho FlexOS phải được gửi đến finance@flexos.work. Việc FlexOS không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

  6. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào của mình dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FlexOS và bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều vô hiệu. FlexOS có thể tự do chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của các bên theo đây.